preloader

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave


Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd

 

  1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt
   in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand
   aangaat met de ondernemer;

 

  1. Dag: kalenderdag;

 

  1. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met
   betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de
   leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 

  1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de
   consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
   persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
   raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
   mogelijk maakt.

 

  1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

  1. Modelformulier: het modelformulier
   voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een
   consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn
   herroepingsrecht.

 

  1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

  1. Overeenkomst op afstand: een
   overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
   georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
   diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
   gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

  1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat
   kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
   consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
   samengekomen.

 

  1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer


Sapke
Taanpóle 8

9003MR Wartena
Nederland

T +31 6 2163 6984
E info@sapke.frl
KVK 84639563
BTW nummer NL863292999B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

 

 

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
   ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en
   bestellingen tussen ondernemer en consument.

 

  1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst
   van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
   Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst
   op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden
   bij de ondernemer in te zien en zij op zverzoek van de consument zo
   spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

  1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan
   in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand
   wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
   elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
   zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
   worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
   redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
   wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
   elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
   consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
   worden toegezonden.

 

  1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
   product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en
   derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
   geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de
   toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

  1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op
   enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan
   blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en
   zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen
   worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel
   mogelijk benaderd.

 

  1. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld,
   dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene
   voorwaarden.

 

  1. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere
   bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de
   geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 4 – Het aanbod

 

 

 

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
   voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

  1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 

  1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
   aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
   gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
   mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn
   deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
   diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod
   binden de ondernemer niet.

 

  1. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn
   indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of
   ontbinding van de overeenkomst.

 

  1. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van
   de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de
   weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de
   producten.

 

  1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
   duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
   aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

    


    

    • de prijs inclusief belastingen;

    

    • de eventuele kosten van verzending;

    

    • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

    

    • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

    

    • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

    

    • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

    

    • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de
     kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand
     worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief
     voor het gebruikte communicatiemiddel;

    

    • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;

    

    • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst,
     de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan
     controleren en indien gewenst herstellen;

    

    • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

    

    • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de
     wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
     raadplegen; en

    

    • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

    

    

 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 

 

 

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,
   tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod
   en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

  1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
   aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de
   ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van
   deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument
   de overeenkomst ontbinden.

 

  1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
   ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter
   beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
   een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,
   zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

  1. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte
   stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
   evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
   verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer
   op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet
   aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
   weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

  1. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de
   volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
   consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
   duurzame gegevensdrager, meesturen:

    


    

    • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

    

    • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
     herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
     inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

    

    • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

    

    • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens,
     tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt
     vóór de uitvoering van de overeenkomst;

    

    • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
     overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur
     is.

    

    

 

  1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

  1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
   voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht


Bij levering van producten:

 

 

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
   overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
   Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door
   de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de
   ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
   product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate
   uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
   of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
   herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
   toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat
   en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de
   ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

  1. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn
   herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van
   het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient
   de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een
   ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar
   heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de
   klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient
   te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
   bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 

  1. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen
   niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
   herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
   teruggezonden, is de koop een feit.

 


Bij levering van diensten:

 

 

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de
   overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste
   14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 

  1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich
   richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij
   de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 

 

 

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

  1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit
   bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
   herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product
   reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van
   complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden
   via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de
   consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 

  1. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de
   consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele
   waardevermindering van het product.

 

  1. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
   waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle
   wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt,
   dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 

 

 

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten
   voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het
   herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het
   aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
   vermeld.

 

  1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

    

    • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

    

    • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

    

    • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

    

    • die snel kunnen bederven of verouderen;

    

    • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

    

    • voor losse kranten en tijdschriften;

    

    • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;

    

    • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

    

    

 

  1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

    

    • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of
     vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een
     bepaalde periode;

    

    • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

    

    • betreffende weddenschappen en loterijen.

    

    

 

 

Artikel 9 – De prijs

 

 

 

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
   prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
   behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

  1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
   diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
   financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
   variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het
   feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
   aanbod vermeld.

 

  1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
   overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
   wettelijke regelingen of bepalingen.

 

  1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
   overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen
   heeft en:

    


    

    • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

    

    • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

    

    

 

  1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

  1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de
   gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
   Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product
   volgens de foutieve prijs te leveren.

 

 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 

 

 

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
   voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
   aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
   de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
   bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
   ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
   normaal gebruik.

 

  1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie
   doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument
   op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

  1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2
   maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.
   Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele
   verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 

  1. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
   fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer
   verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten
   voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele
   adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 

  1. De garantie geldt niet indien:

    

    • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

    

    • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn
     blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd
     zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking
     behandeld zijn;

    

    • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
     voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien
     van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

    

    

 

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 

 

 

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen
   bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
   producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
   diensten.

 

  1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

  1. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is
   vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed
   doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is
   gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
   ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
   kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen
   nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in
   dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De
   consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 

  1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde
   termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een
   termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 

  1. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de
   ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig
   mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

  1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn,
   zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar
   te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
   begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
   geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
   uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor
   rekening van de ondernemer.

 

  1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust
   bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een
   vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
   vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


Opzegging

 

 

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
   aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
   (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen
   met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
   opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

  1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
   aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
   (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen
   het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
   overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
   maand.

 

  1. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

    

    • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

    

    • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

    

    • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

    

    

 


Verlenging

 

 

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt
   tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
   begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
   vernieuwd voor een bepaalde duur.

 

  1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
   bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
   van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden
   verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
   consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging
   kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
   tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen
   stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te
   allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand
   en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de
   overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand,
   afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 

  1. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
   afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
   kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
   automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 


Duur

 

 

  1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
   consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
   opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid
   en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen
   duur verzetten.

 

 

Artikel 13 – Betaling

 

 

 

  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de
   consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na
   het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In
   geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze
   termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
   ontvangen.

 

  1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

  1. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
   behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
   consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 

 

 

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
   klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
   klachtenprocedure.

 

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2
   maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
   ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

  1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van
   14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een
   klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
   ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
   ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
   antwoord kan verwachten.

 

  1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

  1. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de
   ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting
   WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost
   kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting
   WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/.
   Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de
   consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de
   door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke
   geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer
   als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het
   voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten
   verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de
   betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden
   via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

  1. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 

  1. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de
   ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen
   of repareren.

 

 

Artikel 15 – Geschillen

 

 

 

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
   algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht
   van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

  1. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te
worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument
op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

© 2021 Sapke.frl